Soft Controls zijn sturings- en beheersingsmaatregelen die erop gericht zijn om een gewenste cultuur (met integer gedrag en een betrokken houding) bij medewerkers en het management te bevorderen. Deze maatregelen zijn, in tegenstelling tot regels, procedures en richtlijnen (hard controls), lastig te concretiseren en te meten. Om deze reden hebben Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam een scan ontwikkeld die in kaart brengt in hoeverre een bedrijf of organisatie ‘in soft control is’ op het gebied van 5 dimensies: vertrouwen, ethisch handelen & integriteit, betrokkenheid, motivatie en zelfsturend handelen. Dit geeft inzicht in waar verbetermogelijkheden liggen voor een bedrijf of organisatie.


Hieronder wordt een korte beschrijving per dimensie gegeven:

  • Vertrouwen is het vertrouwen in de deskundigheid van medewerkers en de ruimte die medewerkers krijgen voor het uitvoeren van taken. Ook gaat het om het vertrouwen binnen teams.
  • Ethisch handelen & integriteit is fatsoenlijk, juist, moreel en deugdelijk handelen. Ook gaat het erom of een medewerker dingen met een zuiver geweten kan doen en de ruimte heeft om fouten te melden en te bespreken.
  • Betrokkenheid is de mate waarin het werk zinvol is voor de medewerkers, de veiligheid om hun werk uit te kunnen voeren en de beschikbaarheid van de faciliteiten om hun werkzaamheden uit te voeren. Betrokken medewerkers voelen zich zo betrokken en energiek dat zij uit zichzelf extra presteren zonder dat het management er naar hoeft te vragen.
  • Motivatie is het gevoel dat een medewerker aanzet tot bepaald gedrag, bijvoorbeeld de bereidheid om zich in te spannen om het werk goed te doen en om vooropgestelde doelstellingen te realiseren, zoals het beginnen en afmaken van een taak. Zelfsturend handelen is de eigen inbreng van medewerkers en het nemen van initiatief bij het invullen van de werkzaamheden.

Flycatcher

Het onderzoeksteam Soft Controls heeft onderzoeksbureau Flycatcher geselecteerd als partner om de Soft Control Scan mede te faciliteren en hosten. Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht en uitgegroeid tot een middelgroot bureau met academisch geschoolde onderzoekers en innovatieve IT-specialisten. Het uitgangspunt van Flycatcher is dat onderzoek aantoonbaar moet bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen op basis van betrouwbare, compacte en beleidsrelevante informatie.

Flycatcher gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en hanteert hoge normen als het gaat om de bescherming van privacy. Hierbij onderschrijven zij de Integriteitscode van het Data & Insights Network (voorheen MOA), hanteren zij de 10 regels uit de Fair Data Privacy Code en zijn de werkzaamheden vastgelegd in strenge procedures conform ISO 27001. Verder zijn alle medewerkers middels hun contract gebonden aan geheimhoudingsplicht wat betreft vertrouwelijke informatie van opdrachtgevers, vertrouwelijke onderzoeksresultaten en individuele antwoorden van respondenten.


Meer informatie lees je op www.flycatcher.eu.